• White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

© 2019 Photo by Kim Newmoney

 H E A D S H O T S 

 S T A N D - U P  S H O T S 

  M O R E  

Fizaa Dosani Performing in the OC

Photo by Daniel Farias, taken at the Rec Room Comedy Club in Huntington Beach